Skip to main content

3:12-reglerna – efterlängtad förenkling!

Skriven av Ida Nilsson
18 June, 2024
Dela Nyhet

En utredning har föreslagit förändringar av 3:12-reglerna som styr hur utdelning och kapitalvinster beskattas i fåmansföretag. Den 3 juni 2024 överlämnades förslagen till finansministern. Här sammanfattar vi några av de viktigaste ändringarna.

Utredningens mål

3:12-reglerna är ofta kritiserade för att vara komplicerade. De infördes för att förhindra att högbeskattade arbetsinkomster omvandlades till lägre beskattade kapitalinkomster. Med åren har reglerna förändrats för att främja företagande och anställningar, vilket har ökat deras komplexitet. Utredningens mål var att förenkla reglerna och förbättra villkoren för små och medelstora företag, samtidigt som de ska förhindra inkomstomvandling.

Förslagets huvudpunkter

  • Förenklad beräkning: Beräkningen på K10-blanketten blir enklare, och alternativa regler minskar, vilket kan leda till att reglerna automatiseras mer. Företagens administrativa börda förväntas minska med cirka 34%, vilket motsvarar en besparing på 240 miljoner kronor.
  • Ökade gränsbelopp: Gränsbeloppen beräknas öka med drygt 15%, och cirka 80% av delägarna förväntas få högre gränsbelopp.
  • Kvalifikationsregler: Inga större förändringar föreslås för kvalifikationsreglerna, som avgör om en andel i ett fåmansföretag ska anses vara kvalificerad eller inte.
  • Kortare karenstid: Tidsgränsen för karens föreslås kortas med ett år, vilket påverkar hur länge ett företag måste vänta innan det kan tillämpa vissa regler igen.
  • Utomståenderegeln: Nu klargörs att utomstående ägande måste vara minst 30% för att andelar inte ska anses kvalificerade.
  • Närståendekrets: Förslaget innebär en snävare definition av närstående, där syskon och deras familjer inte längre räknas som närstående.
  • Ny beräkningsmodell: Två nuvarande sätt att beräkna gränsbeloppet slås samman till en ny modell. Kravet på minsta löneuttag och kapitalandelskravet tas bort, vilket innebär att alla delägare kan räkna in lönebaserat utrymme.
  • Sparat utdelningsutrymme: Den nuvarande uppräkningen av sparat utdelningsutrymme tas bort och kompenseras med ett högre grundbelopp.
  • Takbelopp för tjänstebeskattning: De två nuvarande takbeloppen för tjänstebeskattning av utdelning och kapitalvinst slås ihop till ett gemensamt tak på 90 inkomstbasbelopp.
  • Nya kontrolluppgifter: För att möjliggöra automatiserad skatteberäkning måste fåmansföretag lämna fler kontrolluppgifter om aktieägare.

Vad händer nu?

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och ska tillämpas för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2025. Förslagen berör 540 000 delägare i 400 000 företag och kan få stora effekter. Utredningen påpekar också att liknande ändringar bör övervägas för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Känns det som mycket att hålla koll på? Fullt förståeligt, det är ju faktiskt ett heltidsjobb att sköta ett företags ekonomi. Skulle du hellre vilja lägga dina timmar på något annat än att slita ditt hår? 
Hör av dig antingen via mail (info@yourcfo.se) eller på telefon 031-14 66 46. Vi är redo att ta emot dig med öppna armar!

Ida Nilsson

Accounting Consultant, YourCFO